Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a Sitges Grup Independent (Sitges GI). Per això, i segons s’estableix en el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, amb aquesta política de protecció de dades s’estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes pel Partit.

Aquesta política podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que el Partit es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents a cada moment

Data última actualització: 18 de març de 2019.

Qui és el titular responsable del tractament de les teves dades?

El titular responsable del tractament de les dades és:
SITGES GRUP INDEPENDENT (SITGES GI)
CIF: G65037103
C/ santiago Rusiñol, 11 1r 1a
08870 Sitges (Barcelona)
Delegat de protecció de dades: info@sitgesgi.cat

Amb quines finalitats tractem les teves dades? Quina és la legitimació per a poder tractar-les? A qui les comuniquem?  I quant de temps les guardem?

Dades Afiliats

Finalitats del tractament: les dades personals que es recullen en el moment d’afiliar-se al Partit seran tractades per a les següents finalitats:

No està prevista la transferència internacional de dades.

Dades Proveïdors i Contactes Professionals

Finalitats del tractament: les dades de contactes professionals i proveïdors del Partit són tractades amb la finalitat de gestionar les relacions comercials, contractuals i professionals establertes.
Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment, que es considera atorgat amb l’entrega voluntària de les seves dades al partit, l’existència d’una relació contractual i/o l’interès legítim del partit en mantenir les relacions professionals.
En tot cas, es podran exercir els drets indicats a la present política, en qualsevol moment.
Terminis de conservació: les dades es conservaran al Partit mentre el titular no en sol·liciti la baixa.
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.
No està prevista la transferència internacional de dades.

Dades Entitats, Organismes Públics i/o Privats

Finalitats del tractament: Sitges Grup Independent (Sitges GI) disposa d’una base de dades de contactes d’entitats, organismes públics i/o privats per tal de donar a conèixer les activitats del Partit per mitjans electrònics.
Legitimació: la base legal per al citat tractament és el consentiment i l’interès legítim del partit en dur a terme comunicacions sobre les seves activitats. En tot cas, en cada comunicació que es remeti es facilitarà la possibilitat de donar-se de baixa. A més a més, podrà exercir els seus drets en qualsevol moment, tal i com s’estableix a la present política.
Terminis de conservació: les dades es conservaran al Partit mentre l’usuari no en sol·liciti la baixa.
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.
No està prevista la transferència internacional de dades.

Dades de Candidats que faciliten el seu cv al partit

Finalitats del tractament: les dades dels candidats que faciliten les seves dades curriculars al Partit seran tractades per:

  1. La selecció de personal durant els processos que convoqui el Partit.
  2. Mantenir un arxiu amb informació curricular si el perfil requerit del candidat s’ajusta a les característiques i necessitats de l’entitat.

Legitimació: la base legal pels citats tractaments és el consentiment, que es considera atorgat amb l’enviament voluntari del seu CV al partit.
Terminis de conservació: per tal de donar compliment al principi d’exactitud i limitació del termini de conservació, les dades curriculars seran eliminades en el període màxim d’un any des de la seva captació.
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No està prevista la transferència internacional de dades.

Donat que les dades curriculars són fàcilment variables en el temps, preguem que per mantenir les dades actuals, exactes i al dia, se’ns comuniqui qualsevol canvi o modificació que s’hagi pogut produir.

Contactes Campanyes

Finalitats del tractament: captació de contactes per fer comunicacions sobre alguna campanya, acte o esdeveniment concret del partit.
Legitimació: la base legal pel tractament és el teu consentiment que atorgues en el moment de subscriure’t a la teva federació/agrupació.
Terminis de conservació: les dades es guardaran mentre duri la campanya, durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals o se sol·liciti la seva supressió́ per l’interessat.
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No està prevista la transferència internacional de dades.

Formularis Web

Finalitats del tractament: a Sitges Grup Independent (Sitges GI) tractem les dades personals dels nostres usuaris que deixen les seves dades a través de la Web per a les següents finalitats:Formulari “Contacta’ns” i formulari “Afilia’t” per atendre les sol·licituds que ens faci arribar.

Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment, que es considera atorgat acceptant la present política de protecció de dades.
Terminis de conservació: les dades seran eliminades un cop atesa la seva sol·licitud.
Si s’ha donat d’alta al sistema Whatsapp del partit o a les comissions sectorials, les seves dades es mantindran actives mentre no en sol·liciti la baixa.
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No es preveuen transferències internacionals de dades.

Bústia del DPT

Finalitats del tractament: atendre les consultes, queixes i sol·licituds dels titulars de les dades.
Legitimació: la base legal pel tractament és el teu consentiment que es considera atorgat en el moment que remets la teva consulta o petició al DPD.
Terminis de conservació: les dades s’eliminen un cop prescrits els terminis legals de prescripció davant l’autoritat de protecció de dades (3 anys).
Destinataris de les dades: les dades no es comunicaran a tercers excepte per una obligació legal, a petició de de l’autoritat de protecció de dades, per jutges o tribunals en el marc d’una investigació judicial i/o policial.

No està prevista la transferència internacional de dades.

Informació sobre la qualitat de les dades

S’informa als titulars de les dades personals que les dades que recull el PSC són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb finalitats determinades, explícites i legítimes, tal i com s’ha exposat a l’apartat anterior, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.
Les dades que es recullen són adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per a les  quals són tractades («minimització de dades»).

Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com exercir-los?

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD www.agpd.es - APDCAT www.apd.cat) en el cas que no hagi vist satisfet l’exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets, pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades a través de correu info@sitgesgi.cat, identificant a la seva petició la següent informació:

  1. Dades de la persona sol·licitant (nom i cognoms)
  2. Número DNI
  3. Adreça de contacte
  4. Dret que vol exercir
  5. Sobre quines dades concretes formula la seva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

SEGURETAT EN EL TRACTAMENT

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, el Partit aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.