Estatuts

Capítol primer: Denominació, finalitats, domicili.

Art. 1 - Denominació
Sota la protecció dels articles 6 de la Constitució Espanyola i 1 de la Llei Orgànica 6/2002, del 27 de juny, de Partits Polítics, es constitueix el partit polític anomenat SITGES GRUP INDEPENDENT, les sigles del qual són SITGES-GI sent el símbol identificatiu del partit en les seves diferents versions el següent:

Art. 1.2 - Símbols
El Símbol del Partit està inspirat en la I de Independent, perquè el partit no depèn d'altres d'àmbit autonòmic i/o estatal, sinó que només es deu a la voluntat dels ciutadans de Sitges, i així deixar constància que som un partit municipalista, transversal, obert a totes les sensibilitats i que té a Sitges com a nexe comú. Al seu torn, juguem amb els colors de Sitges, el blau i el blanc. El símbol té una forma de cercle que ve a simbolitzar que tots cabem en un mateix espai. En la part superior figura el nom de SITGES i a la part inferior GRUP INDEPENDENT, que són les paraules que ens defineixen i identifiquen.

Sirtes GI logotip horitzontal

Ús preferent El logotip horitzontal es compon del logotip preferent ja explicat en aquest punt i a més porta afegit un rectangle horitzontal amb els colors blau i blanc característics de Sitges amb el nom del partit i l'eslògan del mateix.

Art. 2 - Ámbito y Fines
SITGES GRUP INDEPENDENT és un partit polític d'àmbit d'actuació municipal concretament de la localitat de Sitges, constituït per contribuir democràticament a la determinació de la política local i a la formació de la voluntat política dels ciutadans, així com promoure la seva participació en les institucions representatives de caràcter polític mitjançant la presentació i suport de candidats en les corresponents eleccions.

 1. Presentació, com a persona jurídica interessada, per mitjà de qui acreditin ser els seus representants, per qualsevol mitjà vàlid en Dret, de tota mena d'escrits, peticions, al·legacions i recursos, ja siguin administratius o judicials, així com la realització de qualsevol tràmit o gestió legalment previst en procediments i expedients de totes les classes que es puguin seguir en qualsevol jurisdicció, ordre jurisdiccional o sector de qualsevol Administració Pública o entitat assimilable al marge del seu grau d'autonomia o persona jurídica privada, qualsevol que sigui la branca del Dret en què actuïn o la normativa especial que els fos aplicable o fins i tot encara que actuïn consuetudinàriament sobre la base d'usos i costums admessos per l'Ordenament Jurídic en vigor.
 2. Personació i actuació per intervenir oralment en tots els tràmits o gestions corresponents als procediments esmentats anteriorment.
 3. Elaboració de campanyes polítiques per la defensa i promoció dels fins del Partit.

Art. 3 - Domicili social i espai web amb direcció electrónica
El domicili social rau a Sitges, provincia de Barcelona, al carrer Santiago Rusiñol 29 1r 1a, amb codi postal 08870 de Sitges (Barcelona). El domicili pot ser modificat per acord del Comitè Executiu. Pel que fa al lloc web s'estableix el domini www.sitgesgi.cat i l'adreça electrònica info@sitgesgi.cat.

Capítol segon: Afiliats. Drets i deures.

Art. 4 - Afiliats
Podrán ser afiliados del SITGES GRUP INDEPENDENT las personas físicas, mayores de edad, y que no tengan limitada ni restringida su capacidad de obrar, así como los ciudadanos extranjeros cuando la normativa vigente lo permita.Poden ser afiliats del SITGES GRUP INDEPENDENT les persones físiques, majors d'edat, i que no tinguin limitada ni restringida la capacitat d'obrar, així com els ciutadans estrangers quan la normativa vigent ho permeti.

Art. 5 - Admissió
La qualitat de membre del partit s'adquireix a sol·licitud de l'interessat a proposta de dos militants que estiguin al corrent de les obligacions amb el partit.

Hi haurà al partit el Llibre de Registre d'Afiliats, on constaran les dades d'altes i baixes definitives.

Per adquirir la condició d'afiliat/ada s'haurà d'emplenar la sol·licitud habilitada a aquest efecte a la pàgina web del Partit. El nom de la persona sol·licitant serà publicat al Llibre de Registre d'Afiliats, on consten les dades d'altes i baixes definitives. Durant els tres mesos següents a la data d'entrada d'aquesta sol·licitud al Comitè Executiu, la persona sol·licitant no podrà exercir els drets de sufragi actiu o passiu recollits en aquests Estatuts. Si, durant aquest termini de tres mesos, el Comitè Executiu no hi ha pres cap decisió en contra, la persona sol·licitant tindrà la condició d'afiliat/ada de ple dret. Les decisions sobre això que adopti el Comitè Executiu podran ser recorregudes davant de la Comissió de Garanties de l'afiliat.

Art. 6 - Drets dels afiliats

 1. A participar en les activitats del partit i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, així com assistir a l'Assemblea General, d'acord amb els estatuts.
 2. A ser electors i elegibles per als càrrecs del mateix.
 3. A ser informats sobre la composició dels òrgans directius i d'administració o sobre les decisions adoptades pels òrgans directius, sobre les activitats realitzades i sobre la situació econòmica.
 4. A impugnar els acords dels òrgans del partit que considerin contraris a la Llei o als estatuts.
 5. A acudir a la Comissió de Garanties amb l'objecte de fer valer els seus drets com a afiliat.

Art. 7 - Obligacions dels afiliats

 1. Compartir les finalitats del partit i col·laborar per a la consecució de les mateixes.
 2. Respectar el que disposen els estatuts i les lleis.
 3. Acceptar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans directius del partit.
 4. Abonar les quotes i altres aportacions que, d'acord amb els estatuts, puguin correspondre a cada un.
 5. Guardar discreció en les matèries reservades que només seran revelades per a les funcions del Partit o si un jutge les requereix.
 6. Mantenir una conducta ètica en l'acció política.
 7. Els afiliats que ocupin càrrecs de representació o elegits en el partit, hauran d'assistir a les reunions a què siguin convocats per raó del càrrec.
 8. Els afiliats que ocupin càrrecs de responsabilitat pública i de confiança política, en especial els càrrecs elegits amb dedicació exclusiva, hauran de tenir dedicació en les tasques del partit en tots els àmbits, i seran coordinats pel Comitè executiu.

Art. 8 - Obligacions dels Simpatitzants

 1. El simpatitzant de SITGES-GI és una persona que no volent comprometre's, en principi, com a afiliat, és afí al projecte del Partit.
 2. Seran considerats simpatitzants aquells que ho sol·licitin de manera formal o que hagin desenvolupat alguna activitat vinculada directament amb el Partit, com a interventors, així com aquelles persones que acceptin formar part de les candidatures com a independents.
 3. La persona simpatitzant ha de respectar els principis bàsics i els acords vàlidament adoptats pels òrgans de SITGES-GI.
 4. El simpatitzant podrà inscriure's en qualsevol equip de treball.

Art. 8.2 - Drets dels Simpatitzants

 1. Participar en tots els actes i activitats oberts a la militància organitzats pel Partit.
 2. Assistir i participar, amb veu i sense vot, a les assemblees generals en les quals siguin convidats.
 3. Rebre informació puntual de les activitats i temes d'actualitat política i d'interès per a SITGES-GI.

Art. 09 - Règim disciplinari
Els afiliats estaran subjectes a responsabilitat disciplinària i només podran ser sancionats en els supòsits i dacord amb els principis que sestableixen en aquests Estatuts.

L'afiliat que incomplisca amb els seus deures envers el partit o que amb la seua conducta pública o privada menyscabi o atempti contra els principis del partit, serà objecte del corresponent expedient disciplinari del qual se li donarà audiència, d'acord amb el procediment següent:

 1. Es comunicarà a l'afiliat l'obertura de l'expedient sancionador i el motiu mitjançant burofax, atorgant-li un termini màxim de 20 dies naturals per aportar proves en la seva defensa. Transcorregut aquest termini es reunirà la Comissió de Garanties per dictaminar en un termini no superior a 15 dies naturals, la resolució de l'expedient sancionador que serà comunicat a l'afiliat mitjançant burofax. Si la resolució és sancionadora, s'establirà un termini màxim de 30 dies naturals per a la interposició de recurs a la resolució per part de l'afiliat sancionat. Finalitzat aquest termini, es reunirà el Comitè Executiu per revisar el recurs interposat per l'afiliat i resoldre definitivament l'expedient sancionador en un termini no superior a 15 dies naturals. Els terminis establerts en aquest apartat computaran a partir del dia següent a la data de la recepció de la notificació.
 2. Durant la tramitació de l'expedient disciplinari, podran ser adoptades mesures cautelars sobre l'afiliat expedientat, sempre que els fets objecte d'expedient disciplinari siguin susceptibles de ser sancionats amb suspensió d'afiliació o expulsió, i que existeixin indicis raonables suficients de la participació de l'afiliat expedientat en els fets instruïts. Aquestes mesures cautelars no podran superar els dos mesos. La seva adopció serà recorrible en el termini de 5 dies hàbils davant l'organisme al qual els correspongui la resolució dels recursos contra l'acord sancionador. No obstant això, la interposició del recurs no tindrà efectes suspensius.
 3. Les sancions disciplinàries seran anotades en el Registre de Sancions, amb expressió dels fets imputats. Aquestes anotacions seran cancel·lades pel transcurs del termini d'extinció de la sanció.
 4. El procediment disciplinari que s'estableix en aquests Estatuts haurà de garantir a l'afiliat expedientat els següents drets:
  • A la presumpció d'innocència
  • A ser notificat, si escau, del nomenament d'instructor, així com del seu dret a recusar-lo.
  • A ser informat dels fets imputats, de la infracció que constitueixen, i de les sancions que, si és el cas, es poden imposar, així com de la resolució sancionadora.
  • A un procediment contradictori, on pugui efectuar al·legacions amb caràcter previ a l'adopció de les sancions.
  • A proposar totes les proves que siguin adequades per a la determinació dels fets.
  • A poder actuar en el procediment assistit de lletrat.
  • A que l'acord per la qual se li imposi la sanció sigui motivat.
Las infracciones serán calificadas de muy graves, graves y leves. Serán tipificadas como infracciones muy graves, graves y leves. Seran faltes molt greus les següents
 1. El incompliment dels deures i les obligacions que imposen els Estatuts, els reglaments i les resolucions dels òrgans del Partit quan l'incompliment causi un greu perjudici al Partit.
 2. La negació pública i explícita dels principis i finalitats del Partit.
 3. Les manifestacions públiques que causin un greu perjudici al partit, a la seva política o als seus militants.
 4. La retenció de documentació que impedeixi l'execució dels acords presos pels Òrgans del Partit, del nivell que siguin, o que impedeixi o dificulti l'exercici de les accions que entaulin les persones afiliades en defensa dels seus drets o interès del Partit.
 5. La reincidència en dues o més faltes greus dins del mateix any. Aquestes donaran lloc a les següents sancions;
 6. Suspensió temporal del càrrec d'elecció que ostenti.
 7. Cessament del càrrec d'elecció que ostenti per un període d'un a quatre anys.
 8. Suspensió temporal, parcial o total dels drets de militància.
 9. Expulsió del Partit, que comporta la inhabilitació per poder-se presentar com a candidat a càrrec electe durant un cicle electoral.
Seran faltes lleus les següents
 1. Faltar al respecte degut als companys.
 2. La pertorbació de lordre a les reunions dels òrgans del partit, amb incompliment dels acords que adopti la persona o col·lectiu que la presideixi.
Les faltes a què es refereix aquest article poden donar lloc a la imposició de les sancions següents:
 1. Advertiment o amonestació, verbal o per escrit, comunicant-ho a l'interessat.
 2. Expulsió de la reunió de l?òrgan del partit en què s?ha produït la falta.
L'expulsió del Partit comportarà en tot cas, la pèrdua dels càrrecs públics dependents del Partit que ostenta el sancionat.

En qualsevol cas, els afiliats sotmesos a un procés penal respecte del qual s'hagi dictat interlocutòria d'obertura de judici oral o per delicte relacionat amb la corrupció seran suspesos de militància automàticament.

Així mateix, els afiliats que hagin estat condemnats per un delicte relacionat amb la corrupció seran expulsats de forma automàtica.

Capítol tercer: òrgans de representació, govern i administració.

Art. 10 - Òrgans del partit
L'estructura interna i el funcionament del partit es basa en principis democràtics. Són òrgans del partit L'Assemblea General, el Comitè Executiu i la Comissió de Garanties.

Art. 11.1 - L'Assemblea General
L'Assemblea General és constituïda pel conjunt dels seus membres, que podran actuar directament o per mitjà de compromissaris (s'admeten un màxim de 3 delegacions per cada compromissari).

Lelecció dels òrgans directius serà proveïda mitjançant sufragi lliure i secret dins dels terminis estipulats.

Es preveurà també el procediment de control democràtic dels dirigents elegits.

Ostentarà la representació legal del partit El president del mateix juntament amb el seu Comitè Executiu (Secretari General, Tresorer, Vicepresidents i vocals) elegits democràticament entre els seus militants.

Les competències o les atribucions de l'Assemblea General:
 1. Aprovar o censurar, en el seu cas, l'actuació desenvolupada des de l'anterior Assemblea General ordinària pel Comitè.
 2. Aprovar o modificar la normativa reglamentària i sense poder alterar el conjunt de normes de rang superior.
 3. Coneixer les comptes del Partit i aprovar o censurar aquestes comptes.
 4. Configurar les normes polítiques bàsiques per a la direcció del Partit.
 5. Debatre i adoptar tots els documents que enriqueixin el pensament polític del Partit, defineixin la seva oferta electoral o afectin l'estratègia i gestió del Partit.
La Asamblea General ostenta, además, las facultades exclusivas de:
 1. Ratificar unions, coalicions o federacions amb altres partits que hagin estat acordats pel Comitè Executiu.
 2. Dissoldre el Partit o determinar la seva integració en un altre.
 3. Decidir, si escau, sobre qualsevol reforma que pugui afectar la durada dels mandats dels càrrecs públics.

Art. 11.2 - El Comitè Executiu
El Comitè Executiu és l'Òrgan de Govern i administració del Partit i estarà integrat per:

Són membres nats del Comitè Executiu, els regidors electes, aquests, només a la corresponent legislatura.

El Comitè Executiu es reunirà ordinàriament, almenys, una vegada al mes per convocatòria del seu president, i de manera extraordinària quan així ho sol·licitin tres cinquens dels seus components. És obligatori aixecar actes de totes les reunions. Els acords presos seran per majoria simple.

Les convocatòries del Comitè Executiu s'han d'efectuar per escrit, amb expressió del seu ordre del dia i que fixarà el President del Comitè i amb una antelació mínima de setanta-dues hores, 3 dies, i la majoria simple dels membres del Comitè podrà sol·licitar la inclusió de nous punts, que passaran automàticament a lordre del dia.

El president declararà vàlidament constituït el Comitè Executiu sempre que es trobin presents la meitat més un dels seus components, podent nomenar un secretari d'actes que assistirà a les sessions sense veu ni vot.

A la primera reunió del Comitè Executiu, es podrà designar una Mesa del Comitè Executiu, a efectes de moderar les reunions i prendre acta de les mateixes. Si no n'hi ha, correspon al president de la Mesa la funció de moderar, i al secretari general de la mateixa la funció de secretari sempre que no hi assisteixi el/la secretari/ària titular.

A les reunions del Comitè Executiu tindran veu tots els seus integrants i es podran expressar en cada punt de l'ordre del dia, amb una limitació temporal de 10 minuts per cada punt a tractar, llevat que a l'inici de la reunió s'acordi aixecar aquesta limitació.

Les votacions al si del Comitè Executiu es realitzaran a mà alçada, exceptuant els supòsits en què més de ⅔ dels seus integrants sol·licitin votar de manera secreta.

El Comitè Executiu exercirà les facultats següents: Per a la destitució o separació de qualsevol militant que ocupi un càrrec electe es requereix la presentació prèvia d'una moció raonada de destitució, amb la signatura del 40% com a mínim del cens d'afiliats així com la majoria absoluta de vots de la militància present a l'assemblea. Si la moció no obté la votació necessària, no es pot reiterar fins a sis mesos després. Quan es produeixi la dimissió, la destitució o la separació de la presidència d'un Comitè Executiu, els membres del comitè en si, elegits a proposta seva, cessaran.

Art. 11.3 - La Comissió de Garanties

 1. La Comissió de Garanties vetlla pel respecte de la democràcia i de la unitat interna del Partit. És l'última instància d'interpretació dels Estatuts a nivell intern, i és l'encarregada d'instruir els expedients disciplinaris iniciats per les instàncies pertinents.
 2. La Comissió de Garanties es regirà per un Reglament, que es posarà a disposició de les parts implicades en els expedients oberts per aquest òrgan.
 3. Estarà constituïda per, com a mínim tres afiliats/des del Partit i un màxim de cinc, que seran elegits per un període de dos anys per l'Assemblea General. Hauran de tenir una antiguitat mínima com a afiliat de 6 mesos. El seu mandat expirarà una setmana després de la següent reunió de l'Assemblea General.
 4. El Comitè Executiu aprovarà un Reglament que desenvoluparà el seu règim de funcionament en relació al Cap. 2 art. 06, n.º 4), regulador dels drets dels afiliats a acudir a la Comissió de Garanties i Drets per impugnar els acords que entenguin contraris a la Llei i els presents Estatuts serà de set dies naturals des de la notificació de l'acord o resolució de l'òrgan. La Comissió tindrà un període de dos mesos per resoldre.
 5. Les funcions del Comitè de Garanties són:
  • Garantir el compliment dels Estatuts i dels Reglaments del Partit.
  • Assegurar el respecte als drets dels afiliats.
  • Velar per la transparència de les decisions i dels processos electorals interns.
  • Servir de segona instància en la resolució dels expedients disciplinaris.
 6. La Comissió de Garanties només podrà actuar a partir del requeriment de qualsevol afiliat.
 7. La Comissió de Garanties podrà declarar invàlida qualsevol elecció interna, a instància a part, quan existeixi evidència d'irregularitats importants i ordenar la seva repetició.
 8. També podrà informar a l'Assemblea General o al Comitè Executiu, a requeriment d'algun d'aquests òrgans, de les decisions que adopti qualsevol òrgan del Partit quan al seu entendre, aquelles siguin contràries als Estatuts o la llei, recomanant la seva anul·lació.
 9. En els procediments dels quals conegui la Comissió de garanties s'expressarà sempre sota la forma de resolucions.
 10. Les resolucions de la Comissió de Garanties han de ser raonades i, llevat que s'estableixi el contrari en aquests Estatuts, poden ser recorregudes davant l'Assemblea general o el Comitè Executiu, que només les poden revocar per majoria absoluta de la totalitat dels seus membres.
 11. La Comissió de Garanties haurà de presentar un informe anual a totes les Assemblees del Partit sobre el desenvolupament de la seva activitat i respondrà de manera argumentada a les preguntes que els afiliats puguin fer-hi.
 12. Si durant el temps que duri el mandat els membres de la Comissió de Garanties voldrien presentar-se com a candidats a alguna llista electoral, hauran de renunciar prèviament al seu càrrec, podent retornar a ell en cas de no resultar elegits. Els membres de la Comissió de Garanties no podran donar suport públicament a cap candidatura del Partit, sense perjudici del que disposa el paràgraf següent.
 13. La Comissió de Garanties serà present durant l'Assemblea General per a l'exercici de les funcions que li són pròpies. Els seus membres hauran d'assistir-hi excepte causa justificada, i mentre aquests no podran ser delegats i no tindran veu i vot durant el transcurs de les sessions de l'Assemblea General que no afectin les seves funcions. Els membres de la Comissió de Garanties amb mandat durant l'Assemblea General podran optar a ser elegits per a qualsevol òrgan del Partit, però s'hauran d'abstenir de participar, en aquest cas, en el control de les eleccions relacionades amb aquests òrgans o amb les llistes relacionades amb la seva candidatura i cessaran immediatament en el seu mandat si resulten elegits.

Art. 12 - Règim electoral intern

Art. 13 - Control democràtic dels líders escollits

Capítol quart. Règim econòmic i patrimonial.

Art. 14 - Recursos econòmics
El partit té tota la capacitat legal i actua, sense patrimoni fundacional.

Art. 15 - Determinació de la persona econòmica-financera encarregada del partit
El tresorer serà designat per acord del Comitè Executiu, que s’encarregarà de preparar els comptes anuals i la seva presentació davant el Tribunal de Comptes.Les funcions per pagar els pagaments i l’autorització de les despeses indicades pels estatuts;Qualsevol altra funció que se li atribueixi els estatuts o l’organisme màxim de gestió.

Els recursos econòmics del partit estaran constituïts per:

Art. 16 - Procediment de rendició de comptes. Administració, fiscalització i control
L'administració, fiscalització i control del seu règim econòmic i patrimonial es realitzarà d'acord amb les normes següents:

 1. Els exercicis econòmics tindran la durada de l'any natural i es tancaran el 31 de desembre amb el vistiplau del president, autorització del secretari i intervenció del responsable corresponent de finances.
 2. El pressupost anual haurà de ser aprovat pel Comitè Executiu d'aquesta dins dels quaranta-cinc primers dies hàbils del nou exercici. Quan en el transcurs d'un exercici correspongui la convocatòria d'eleccions s'elaborarà també un pressupost especial en què es prevegin les previsions d'ingressos i despeses necessàries per a la concurrència del partit a aquests comicis.
S'haurà de preveure un sistema de control intern que garanteixi la intervenció adequada, comptabilitzadora de tots els actes i documents dels quals es derivin drets i obligacions de contingut econòmic, d'acord amb els seus estatuts.

Art. 17 - Règim documental. Obligacions comptables
El partit portarà, a més del Llibre d'Afiliats, els Llibres d'Actes, Comptabilitat, de Tresoreria, i d'Inventaris i Balanços, el contingut dels quals es fixarà reglamentàriament i que permetin en tot moment conèixer la seva situació financera.

En compliment amb l'art 3.2 o) de la LO 6/2002, de partits polítics, el responsable economicofinancer del partit haurà, obligatòriament, procedir a la remissió anual de comptes respectant la normativa comptable que legalment s'estableixi.

Capítol cinquè. Dissolució del partit.

Art. 18 - Dissolució
El partit es dissoldrà o s'extingirà per acord de l'Assemblea General convocada a aquest efecte i adoptada per una majoria de dos terços dels presents. La destinació del patrimoni resultant en el moment de la dissolució, una vegada satisfetes les obligacions financeres que existissin, es destinarà a la Fundació Ave María de Sitges.